Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Szakképzésről

1. A szakképzésben bekövetkezett változások

2. Iskolánk művészeti szakképzései

3. Ösztöndíj

4. Az oktatás körülményei szakképzéseinken

5. Iskolai elfoglaltság mértéke – mulasztások következménye

6. A képzés során felmerülő költségek

7. Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

8. Iskolánk megközelítése

9. Jelentkezés feltételei

10. Iskolánk Alapítványa


1. A szakképzésben bekövetkezett változások

A szakképzés átalakításáról a 2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény (Szkt.) rendelkezik. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.375467 )

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szól (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.379619). A Kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza az új Szakmajegyzék (korábban Országos Képzési Jegyzék-OKJ) szerinti képzések megnevezését, azok azonosító számát, hogy mely ágazatba tartoznak az egyes képzések és a képzések időtartamát.

A szakképzésről általában a www.nive.hu oldalon, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán lehet tájékozódni.

A szakképzéssel kapcsolatos további információk, pl. az egyes szakmák programtantervei (ptt) valamint a képzési és kimeneti követelmények (kkk) ágazatonkénti csoportosításban az egyes szakmák tekintetében megkereshetők és letölthetők az Innovációs Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu) oldaláról: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt. Az ikk.hu oldalon a szakképzéssel kapcsolatos különböző kérdésekre is választ lehet kapni: https://szakkepzes.ikk.hu/gyik.


2. Iskolánk művészeti szakképzései

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum művészeti vagy művészeti jellegű szakmai képzéseket folytató technikumi egységét “Illyés Művészeti Szakképző Akadémia” néven illetve „illyesakademia” domain névvel működteti. Az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a művészeti szakképzés saját – kötelezettségvállalást nem tartalmazó – levelezésében, promóciójában, honlapján és portfoliójában az intézmény teljes nevének feltüntetése mellett fenti elnevezést, valamint a hozzá tartozó logó változatot használja.

Iskolánkban az alábbi, az új szakképzési törvény végrehajtási rendeletében szereplő Szakmajegyzék szerinti, kreatív ágazatba tartozó szakmák megszerzésére van lehetőség:


3. Ösztöndíj

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt) 59. § értelmében a tanuló ösztöndíjra jogosult. A Szkt végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 170. és 171. § értelmében az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege. Az ösztöndíj havonkénti összege a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka (ez az idei tanévben 8.050 Ft/hó).

Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat órát.

A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték.

Az Szkr. 174. § (1) bekezdése értelmében az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére gondoskodik.
Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.


4. Az oktatás körülményei szakképzéseinken

Képzéseink szakonként legfeljebb 10 fős osztályokban zajlanak.

Szakképzéseinken a szakmai tantárgyakat hivatásukat mai napig gyakorló szakemberek, szakmájuk kiválóságai tanítanak: több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező fotográfusok, operatőr, filmrendező, hangdesigner, animációs filmrendezők, tipográfus, keramikus művészek. Közülük többen a MOMÉ-n és a Pécsi Tudományegyetemen egyetemi tanárok.

Diákjaink gyakorlati képzéséhez egyedülálló eszköz parkot (iMAC számítógépek, a fotó szakon saját használatra kiadott NIKON, SONY kamerák stb.) biztosítunk. A kiválóan felszerelt iskolai gyakorlati helyeken túl, alkalmanként professzionális külső helyszíneket (az animáció szakon a 4CUT Hangstúdió, a fotó szakon a Beton Fotóstúdió, a kerámiaműves szakon Nemzetközi Kerámia Stúdió – Kecskemét) biztosítunk.

Iskolánk kertjében az időjárástól függően alkalmanként a tanórák megtartására is lehetőség van. Intézményünk saját uszodával, konditeremmel rendelkezik, melyeket a gimnázium testnevelő tanáraival egyeztetett időpontban szakképzésünkön tanuló diákjaink is használhatnak.


5. Iskolai elfoglaltság mértéke – mulasztások következménye

Szakképzéseinket mindhárom szakon iskolai rendszerben, nappali tagozaton szervezzük meg középiskolai képzési keretek között, órarend szerint, ami jelentős, heti 34-35 órás iskolai elfoglaltságot jelent.

Diákjaink tanulói jogviszonnyal, diákigazolvánnyal rendelkeznek a szakképzés alatt és ha igazolatlan hiányzásaik óraszáma nem haladja meg a 6 órát, ösztöndíjban részesülnek.

Felnőttképzés iskolánkban nincs.

A szakképzésről szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 155. § kimondja: „…megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt…”

227. § (1) „Ha a tanulónak, … a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.”

A kétéves képzés első évét követően a tanulóknak kötelező egybefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük, melynek eredményes teljesítése feltétele a magasabb évfolyamba lépésnek.

227. § (2) „Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát…”


6. A képzés során felmerülő költségek

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül … ingyenesen biztosítja.”

Képzéseink tehát ingyenesek, ugyanakkor diákjainknak az otthoni feladatok elkészítéséhez a rajz- és festőeszközöket saját költségükön kell beszerezniük, továbbá viselniük kell a kétéves képzés első évét követően a kötelező nyári szakmai gyakorlat költségeinek méltányos részét is (pl. étkezési költség, amennyiben a szakmai gyakorlat nem Budaörsön kerül megszervezésre). További felmerülő költség 2-3 havonta 1-1 művészeti kiállítás, tárlat diákbelépőjegyének megfizetése, és a fotó valamint animáció szakokon saját adattároló beszerzése.


7. Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

Növedékeink jogosultak a különböző, tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre: diákigazolványra, családi pótlékra (azon tanév végéig, – augusztus 31-ig -, amelyben tanulónk betölti a 20. életévét), árvaellátásra és ösztöndíjra.

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de igény esetén budapesti kollégiumi elhelyezésben igyekszünk segítséget nyújtani.


8. Iskolánk megközelítése

Iskolánk a fővárosból is könnyen, rövid idő alatt megközelíthető: a Móricz Zsigmond körtérről a 240 jelzésű BKK busz 20 perc alatt ér Budaörsre a Gimnázium nevű megállóhoz, de az Etele térről (Budapest Kelenföld) is 15-20 perc alatt el lehet jutni iskolánkig a 40, 40E, 88A, 140A, 188E buszok valamelyikével.


9. Jelentkezés feltételei

  • korát tekintve a jelentkező 2021. szeptember 1-t követően töltse csak be 24. életévét,
  • a képzés megkezdéséig be tudja mutatni érettségi bizonyítványát,
  • a jelentkezési határidőig eljuttatta iskolánkba az adott szakra vonatkozó kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, érettségi bizonyítványa másolatát és egy fényképet/igazolványképet magáról.

Életkorra vonatkozó kritérium törvényi indoklása:

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 53. § (2) bekezdése szerint: „Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.”

Ezért csak annak a jelentkezését tudjuk szakképzéseinkre befogadni, aki 1997. szeptember 1. után született. Ekkor ugyanis a 24. életévét 2021. szeptember 1. után, azaz a 2021/2022. tanévben tölti be. A kétéves képzést ekkor iskolánkban be is tudja fejezni, hiszen a következő, 2022/2023. tanévben, 2022. szeptember 1-t követően tölti be 25. életévét. (A Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés …b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)


10. Iskolánk Alapítványa

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)