Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Szakképzésről

1. A szakképzésben bekövetkezett változásokról

2. Iskolánkban indítani tervezett művészeti szakképzések

3. Az oktatás körülményei szakképzéseinken

4. Iskolai elfoglaltság mértéke – mulasztások következménye

5. Az ingyenes képzés során felmerülő költségek

6. Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

7. Iskolánk megközelítése

8. Jelentkezés feltételei

 

1. A szakképzésben bekövetkezett változásokról

A szakképzés átalakításáról a 2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény
rendelkezik. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.375466 )

A törvény szerint a jövőben szakképző intézmény csak technikum vagy
szakiskola lehet. Továbbá a szakképzési alapfeladatot csak szakképző
intézmény vagy az alapító okiratában meghatározott körben többcélú
köznevelési intézmény láthatja el.

Fentiek miatt, iskolánk, – jelenlegi nevén a Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium és Szakgimnázium -, mint többcélú köznevelési intézmény nevének
módosítása folyamatban van, nevünkben szerepelni fog a Technikum elnevezés.

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szól (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.379618). A Kormányrendelet 1. melléklete tartalmazza az új Szakmajegyzék
(korábban Országos Képzési Jegyzék-OKJ) szerinti képzések megnevezését,
azok azonosító számát, hogy mely ágazatba tartoznak az egyes képzések és a
képzések időtartamát.

A szakképzésről általában a www.nive.hu
oldalon, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán lehet
tájékozódni.

2. Iskolánkban indítani tervezett művészeti szakképzések

Mivel az új, 174 szakmát tartalmazó Szakmajegyzékben mindhárom szakunk
szerepel 2 éves, érettségire épülő képzési formában is, így iskolánk a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára a 2020/2021. tanévben is tervezi elindítani az új Szakmajegyzék szerinti alábbi szakokon szakképzéseit, államilag elismert és finanszírozott, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos képzés keretében:

Fotográfus szak (szakma azonosító száma: 5 0213 16 08)
Kerámia- és porcelánkészítő (4 0214 16 04)
Mozgókép- és animációkészítő (5 0211 16 10)

Jelenleg folyamatban van iskolánk Alapdokumentumának módosítása, melynek
keretében felvételre kerülnek az új Szakmajegyzék szerinti, fenti művészeti
szakképzések.

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium művészeti szakképzéseit
iskolánkon belül Illyés Művészeti Szakképző Akadémiának hívjuk.

3. Az oktatás körülményei szakképzéseinken

Képzéseink szakonként legfeljebb 10 fős osztályokban zajlanak.

Szakképzéseinken a szakmai tantárgyakat hivatásukat mai napig gyakorló
szakemberek, szakmájuk kiválóságai tanítanak
: több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező fotográfusok, operatőr, filmrendező, hangdesigner, animációs filmrendezők, tipográfus, keramikus művészek. Közülük többen a MOMÉ-n, és a Pécsi Tudományegyetemen egyetemi tanárok.

Diákjaink gyakorlati képzéséhez egyedülálló eszköz parkot (iMAC
számítógépek, a fotó szakon saját használatra kiadott NIKON, SONY kamerák
stb.) biztosítunk. A kiválóan felszerelt iskolai gyakorlati helyeken túl, alkalmanként professzionális külső helyszíneket (az animáció szakon a 4CUT Hangstúdió, a fotó szakon a Beton Fotóstúdió, a kerámiaműves szakon Nemzetközi Kerámia Stúdió – Kecskemét) biztosítunk.

4. Iskolai elfoglaltság mértéke – mulasztások következménye

Az indítani tervezett szakképzéseket nappali tagozaton, iskolai rendszerben
szervezzük meg, az új Szakmajegyzék szerinti szakokon, a majdan megjelenő
kerettantervekkel összhangban.

Szakképzéseink iskolai rendszerű, középiskolai képzési keretek között zajlanak, órarend szerint, ami jelentős, heti 34-35 órás iskolai elfoglaltságot jelent!!!

A szakképzésről szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 155. § kimondja: „… megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt…”

227. § (1) „Ha a tanulónak, … a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.”

A kétéves képzés első évét követően a tanulóknak kötelező egybefüggő nyári
szakmai gyakorlaton kell részt venniük, melynek eredményes teljesítése
feltétele a magasabb évfolyamba lépésnek.

227. § (2) „Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát.”

5. Az ingyenes képzés során felmerülő költségek

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. § (1) bekezdése szerint:
„Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő
szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma
esetén legfeljebb három tanéven keresztül … ingyenesen biztosítja.”

Képzéseink tehát ingyenesek, ugyanakkor
diákjainknak az otthoni feladatok elkészítéséhez a rajz- és festőeszközöket saját költségükön kell beszerezniük, továbbá viselniük
kell a kétéves képzés első évét követően a kötelező nyári szakmai gyakorlat
költségeinek méltányos részét is (pl. étkezési költség, amennyiben a
szakmai gyakorlat nem Budaörsön kerül megszervezésre). További felmerülő
költség 2-3 havonta 1-1 művészeti kiállítás, tárlat diákbelépőjegyének
megfizetése, és a fotó valamint animáció szakokon saját adattároló
beszerzése.

6. Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

Növedékeink jogosultak a különböző, tanulói jogviszonyból származó
kedvezményekre: diákigazolványra, családi pótlékra (azon tanév végéig, –
augusztus 31-ig -, amelyben tanulónk betölti a 20. életévét),
árvaellátásra.

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de igény esetén budapesti kollégiumi
elhelyezésben igyekszünk segítséget nyújtani.

7. Iskolánk megközelítése

Iskolánk a fővárosból is könnyen, rövid idő alatt megközelíthető: a Móricz
Zsigmond körtérről a 240 jelzésű BKK busz 20 perc alatt ér Budaörsre a
Gimnázium nevű megállóhoz, de az Etele térről (Budapest Kelenföld) is 15-20
perc alatt el lehet jutni iskolánkig a 40, 40E, 88, 188E buszok
valamelyikével.

8. Jelentkezés feltétele

• korát tekintve a jelentkező 2020. szeptember 1-t követően töltse csak be 24. életévét,

• a képzés megkezdéséig be tudja mutatni érettségi bizonyítványát.

Életkorra vonatkozó kritérium törvényi indoklása:

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 53. § (2) bekezdése szerint:
„Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű
szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az
utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.”

Ezért csak annak a jelentkezését tudjuk szakképzéseinkre befogadni, aki
1996. szeptember 1. után született. Ekkor ugyanis a 24. életévét 2020.
szeptember 1. után, azaz a 2020/2021. tanévben tölti be, tehát a tanévet 23
évesen kezdi. A kétéves képzést ekkor iskolánkban be is tudja fejezni,
hiszen a következő, 2021/2022. tanévet 24 évesen kezdi, és csak a tanév
megkezdése után, 2021. szeptember 1-t követően tölti be 25. életévét. (A
Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén,
továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert
a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés …b) pontjában
meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)

Iskolánk Alapítványa

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős
anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért
növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy
a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért
Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)