További tantárgyak

Szabadkézi rajz

A rajzolás megfejthető titkai: megfigyelés, tanulmányozás és sok-sok gyakorlás. Látszat, illúzió és a lényeg megragadása… A szabadkézi rajz oktatása során végigcsináljuk a klasszikus rajziskolát: kockológia, kroki („sebtében készített művészeti célú vázlat“ emberről, állatról), természeti forma elemzése, belső tér rajza, külső tér rajza, gipszfej, koponyarajz, csontváz rajz, portré élő modell után, akt, akt-kroki.
Az eszközök: grafit, szén, tus, akvarell, tempera, akril – és bármi más, ami nyomot hagy a papíron…

Spányik József

Művészettörténet

A hagyományos – kronológikus – művészettörténeti oktatás mellett a különböző művészeti stílusokkal kreatív feladatokon keresztül lépünk kapcsolatba. Ezek a kreatív feladatok közvetlenül beilleszthetők az animációs munkákba; egyfelől segítve azokat, másfelől lehetővé téve az animációs szakismeretek gyakorlati alkalmazását.

A művészettörténet oktatás kiemelt célja, hogy a növendékek a kortárs művészetről is képet kapjanak, illetve rálássanak a kortárs művészeti diskurzusokra. A trimeszterek során figyelemmel kísérjük az aktuális kiállításokat, a múzeumi művészettörténet órákhoz alkotó feladatokat kapcsolunk.

Spányik József

plasztika

Plasztika

A plasztika oktatás során megismerekedünk a 2D és 3D alkotás alapvető különbségeivel. Foglalkozunk a fény-árnyékkal, a felületekkel s a színekkel, s megvizsgáljuk ezek plasztikai hatásait. Nagy súlya van a manuális munkának, az eszközökkel és alapanyagokkal  való bánásmód megismerésének, s gyakorlásának. A manuálisan kivitelezett projekteket számos alakalommal számítógépes úton tovább alakítjuk.

A kétéves munka feladatai egymásra épülnek, a második év végére az animációs film készítés során felmerülő 3D alapproblémák megoldásához szükséges tudás elsajátítható. A tananyag kifejezetten az animációs munkához szükséges háttértudás igényeinek kielégítését célozza.

Ráthonyi Kinga

Ábrázoló geometria

Az ábrázoló geometria fő feladata a térbeli alakzatokat síkrajzokkal szemléltetni, ábrázolni. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető geometriai fogalmakkal és szerkesztési eljárásokkal, fejlessze térlátásukat. A tantárgy keretein belül megismerkednek a perspektivikus és az axonometrikus ábrázolással valamint a Monge-féle ábrázolással is. Növendékeink megtanulnak nézetekből térhatású ábrát létrehozni, árnyékot szerkeszteni és metszeteket készíteni, mely ismereteiket a szakmai feladatok során a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatják.

Károlyi Ildikó

Informatikai alapismeretek

Az informatika tantárgy keretében olyan alapismeretek elsajátítása a cél, amelyek nem kizárólag az irodai számítógépes munka során elvárható minőségi használatot alapozzák meg, hanem a mindannapi számítógépes kommunikációt is biztos alapokra helyezik. Az alapvető hardware- és software ismeretek – különös tekintettel a különféle operációs rendszerekre – ma már elengedhetetlenek. A művészeti szakképzésben résztvevő növendékek számára nélkülözhetetlen a szövegszerkesztő- (például a motivációs levelek, bemutatkozások, szinopszisok, forgatókönyvek elkészítéséhez) a táblázatkezelő- (költségvetések, gyártási tervek) illetve a prezentációs programok készség szintű alkalmazása.Mindezek hatékony elsajátítása érdekében kreatív feladatok alkalmazásával igyekszem a szakon tanuló diákok motivációját növelni.

Hülber László

Közgazdasági és jogi ismeretek

A mozgóképi animációkészítő szakemberek számára különösen fontos a szerzői jog szabályainak ismerete, egy vállakozás beindítását megelőző üzleti tervezés, de tisztában kell lenniük az üzleti élet alapvető protokoll, pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályaival, adminisztrációs előírásaival is. Ezért a képzés során a hallgatók tanulnak a jogi alapfogalmakról, a jog különböző ágairól, a szerződéskötéshez kapcsolódó szabályokról, előírásokról, megismerkednek a vállalkozások létrehozásának gyakorlati feladataival, a különböző vállalkozási formák jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival a piackutatás és marketing alapjairól.

Böszörményi Jenőné